Cấu Trúc Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa Không Đổi

Với dạng bài xích cần sử dụng cấu trúc viết lại câu là dạng câu hỏi thường bắt gặp trong các bài bác thi. quý khách chỉ việc nắm rõ các phương pháp cấu trúc được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (dichvuthammymat.com) là trọn vẹn tự tin nhằm rứa chắc được điểm cao trong các bài thi tiếp đây.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu vào giờ đồng hồ Anh bao gồm những từ bỏ, nhiều từ chỉ đối chiếu (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Bất chấp ồn ã, công ty chúng tôi vẫn liên tục học tập bài xích.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh áp dụng các từ bỏ, nhiều trường đoản cú chỉ ngulặng nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to work. = Because of the rain, we can’t go khổng lồ work.

(Vì ttách mưa, chúng tôi tất yêu đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu thực hiện cấu trúc so that với such that (vượt … mang đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it. = It is such a boring film that no one wants lớn see it. (Đó là một trong những bộ phim chán nản đến cả không ai ao ước coi.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that cùng such that (vượt .. mang đến mức) dùng sửa chữa thay thế cùng với kết cấu too to lớn (quá … tới mức ko thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + to lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him khổng lồ wear.

(Đôi giày này vượt nhỏ tuổi để anh ấy rất có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too to (không thể) sử dụng sửa chữa thay thế với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + to lớn V = not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough khổng lồ wear that dress.

(Yuri quá lớn nhằm mặc mẫu váy kia.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong tiếng Anh cùng với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + lớn V

Ví dụ: To live sầu in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to live sầu alone in the countryside.

(Cô ấy Cảm Xúc thiệt trở ngại Khi sống 1 mình nghỉ ngơi nông làng.)

*
Những cấu tạo viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu ĐK tương tự trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet ko sở hữu theo áo tơi cần bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi tất yêu đi ra bên ngoài do tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu có thì bây giờ xong xuôi tủ định sang trọng thì quá khứ đọng đối kháng (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen hyên since I was a student.

(Tôi dường như không gặp mặt anh ấy kể từ thời điểm tôi còn là một trong những sinc viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi đang không gặp gỡ Lucy kể từ thời điểm công ty chúng tôi rời ngôi trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu cùng với thì bây chừ xong quý phái thì quá khđọng đối kháng (cần sử dụng nhà ngữ mang ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh & Hoách have been married for 3 years. (Minc và Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu sinh sống thì quá khứ đọng 1-1 thanh lịch thì bây giờ chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny sẽ chơi guitar tự Lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi cần sử dụng cấu tạo it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home page until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home page. (Mãi đến khi Hoa làm xong gần như công việc, anh bắt đầu về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh cùng với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Benny walks khổng lồ school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes khổng lồ walk to school. (Benny mất 15 phút đi dạo đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu rộng thành đối chiếu nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam giới is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không chỗ nào không giống bên trên trái đất rất có thể trông đẹp hẳn toàn nước.)

Chuyển đổi câu đối chiếu bởi thành so sánh rộng với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình ko to lớn bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have sầu watched this film = I have never watched this film before. (Tôi không khi nào xem bộ phim này trước đó.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển kết cấu started/began quý phái thì hiện nay trả thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy vẫn học tập / đã học giờ đồng hồ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao họ ko ra phía bên ngoài đi dạo?” cô gái nói. = Cô gái đề xuất ra bên ngoài đi bộ.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy nghỉ ngơi một chút! = Còn về câu hỏi nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed. = It‘s (high/about) time you went lớn bed.

(Đã cho tới dịp con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu trúc Supposed khổng lồ V

It’s one’s duty to vị something⇔ S + be + supposed lớn vì something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed to protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ý muốn chúng ta không thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn ko thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu trúc prefer cùng would rather

S + prefer + doing st to lớn doing st⇔ S + would rather + vì chưng st than vì chưng st

Ví dụ: I prefer staying at home page lớn hanging out with hlặng. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Xem thêm: Cần Lắm Một Điều Kì Diệu — Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân Nghĩa Là Gì

(Tôi phù hợp ở nhà rộng để đi dạo cùng với anh ấy. = Tôi thà ở nhà còn hơn đi dạo cùng với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (vào trường đúng theo nhà từ ở cả 2 câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us khổng lồ sleep.

(Bố tôi sẽ tắt TV để Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ. = Bố tôi sẽ tắt TV nhằm chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upphối about this. = There’s no point in getting upphối about this. (Không xứng đáng nhằm chúng ta cần bực bội về vấn đề này. = Không hữu dụng gì khi bạn tức giận về điều đó.)

2. Một số kết cấu viết lại câu vào tiếng Anh khác

Underst& = tobe aware of

VD: Do you understvà the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(quý khách hàng tất cả biết về cấu tạo ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage lớn bởi sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed lớn dig the Panama cannel

(Chúng tôi vẫn làm chủ nhằm đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: ko khi nào, chẳng Lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì chưng I think she loves me

(Không lúc như thế nào tôi cho là cô ấy yêu thương tôi)

3. Cách viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu vào một thời hạn nđính chúng ta đề xuất sưu tập và làm càng nhiều mẫu mã câu càng giỏi. Sau đó hiểu đi gọi lại nhằm ở trong lòng những kết cấu câu. Nên làm theo 4 bước dưới đây để giành được hiệu quả xuất sắc nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu mang đến trước và cố gắng hiểu đầy đủ ý của câu đó. Chụ ý đến các từ khóa, S cùng V. Phân tích kết cấu được sử dụng sống câu gốc.Cách 2: Lưu ý mọi từ đến trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu sử dụng bí quyết không giống, cấu trúc khác nhưng vẫn giữ được ý nguyên vẹn của câu cho trước.Cách 3: Viết câu mới. Chụ ý đến: Chủ ngữ với hễ từ bắt đầu, thì của câu mới, chú ý sự chuyển đổi của những nhiều từ tương xứng (nlỗi although- despite, adj-adv, if- unless…)Cách 4: Đọc lại và bình chọn lỗi

4. Một số mẹo Lúc làm cho bài bác tập viết lại câu trong tiếng Anh

*
Một số mẹo Lúc có tác dụng bài xích tập viết lại câu vào tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là một trong những Một trong những bài bác tập giờ Anh thường trông thấy. Chúng ta tất cả một số trong những mẹo Khi làm cho bài tập viết lại câu được không ít fan học giờ Anh vận dụng như:

Dùng một cấu tạo trong giờ đồng hồ Anh khăng khăng như thế nào đó tương đương về nghĩa cùng với câu cội.Chuyển tự thể thức dữ thế chủ động sang trọng thể thức bị động.Chuyển tự thể thức trực tiếp thanh lịch thể thức loại gián tiếp.Về thì: buộc phải viết cùng thì với câu vẫn đến trong đề bài xích.Về ngữ pháp: câu viết lại đề nghị tuân theo như đúng ngữ pháp của cấu tạo giờ Anh được thực hiện. Một số cấu trúc đề nghị để ý là: câu tiêu cực, è thuật, mong mỏi ứih với đối chiếu.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khoản thời gian kết thúc nên không biến hóa nghĩa đối với lúc đầu.Trong khi còn bắt buộc chú ý cho tới Việc áp dụng những liên từ nlỗi before, after xuất xắc for, since…

5. các bài tập luyện viết lại câu gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave sầu me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have sầu a maps.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from Nam Dinch lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a bản đồ, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought lớn be abroad.It takes four hours khổng lồ drive sầu from Nam Dinh lớn Ha Noi.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đấy là tổng thích hợp những kết cấu viết lại câu của 4Life English Center (dichvuthammymat.com) mong muốn sẽ giúp đỡ các bạn tất cả thêm được không ít kiến thức và kỹ năng tốt cùng hữu ích. Chúc chúng ta đạt điểm trên cao trong các kỳ thi sắp tới tới!