Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC __________ Số: 33/2015/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ Đồng Xoài, ngày 17 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHBan hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến n" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC __________ Số: 33/2015/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ Đồng Xoài, ngày 17 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHBan hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến n" />

Quyết định 66/2015/qđ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản dichvuthammymat.com và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Quyết định 66/2015/qđ

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC __________

Số: 33/2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 09 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về Khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 507/TTr-STNMT ngày 14 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019.

Xem thêm: Cách Làm Bánh In Ngon Và Dễ Làm Nhất Tại Nhà, Cách Làm Bánh In Bột Nếp Truyền Thống Thơm Ngọt


Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Phước; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - TTTU, TT.HĐND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - CT, PCT; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP, các phòng; - Trung tâm Tin học - Công báo; - Lưu: VT.