Tamarind là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự dichvuthammymat.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Tamarind là gì

It provides a comprehensive examination of the most important aspects of tamarind biology, cultivation & use.
Vegetables and dairy products are essential accompaniments, & tamarind rather than amchoor is the favoured souring agent.
The most common food group that contains naturally sour foods is fruit, such as letháng, grape, orange, tamarind, và sometimes melon.
Its industries include the processing of timber, rubber, và palm oil, as well as furniture, tamarind balm & footwear manufacturing.
Palm sugar và tamarind are usually added to promote the browning reaction occur & resulting in dark brown color.
Ingredients vary among muốn vendors with some also using "hae ko" prawn/shrimp paste, tamarind or blaông chồng bean paste in the phối.
It is an open cut freshwater fish roasted for hours after being marinated with olive sầu oil, salternative text, curcuma và tamarind while keeping the skin on.
A combination of coriander and tamarind chutneys are often used as garnishments in addition to those mentioned above sầu.
Along with tamarind, sugar and spices are added to lớn (regional) taste for chutneys or a multitude of condiments for a bitter-sweet flavor.
The neighbouthood produces coarse cotton cloths, blankets, arecanut of the kind called wolagra, cocoanut, jaggery, tamarind, capsicum, wheat, rice and ragi and lac.
The ingredients include a varying combination of tomatoes, molasses, dates, tamarind, spices, vinegar, & sometimes raisins or anchovies.


Xem thêm: Đặt Câu Có Sử Dụng Trạng Ngữ Chỉ Cách Thức, Chỉ Phương Tiện

Các quan điểm của những ví dụ không diễn tả cách nhìn của các biên tập viên dichvuthammymat.com dichvuthammymat.com hoặc của dichvuthammymat.com University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dichvuthammymat.com English dichvuthammymat.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Kế Hoạch Tổ Chức Hội Thi Nấu Ăn, Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blog