DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN TIẾNG ANH 9

+ Period 2: -Practice speaking about the students’ study habits and listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher and her mother about her study result.

Bạn đang xem: Dạy học theo chủ đề môn tiếng anh 9

+ Period 3: Reading a text about how to lớn learn new words well for details.

+ Period 4: Discussion: How vày you learn new words? và how khổng lồ learn English well.

+ Period 5: - Help students know the format of a friendly letter và write letters to their friends (tell him/ her about their study và things they intkết thúc to lớn vày next time)

+ Period 6: Practice adverbs of manner, modal verb with should to give sầu advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

PPCT cũ

PPCT mới

Tiết

26- 31

26-31

Tên bài

Unit 5: Study habits

Theme 1: Unit 5: Study habits

2- Mục tiêu chủ đề:

Aims of 1st period:

To help ss read the dialogue between Tyên and his Mon about his study

Help ss khổng lồ use “indirect speech” to lớn report other’s speech. And use should lớn give advice

+ Objectives: - By the end of the lesson, students will be able lớn understand the dialogue between Tyên & his mom, SS’ll able khổng lồ give sầu advice & recognize the indirect speech.

+ Skill: listen và read

b- Aims of 2nd period: Practice speaking about the students’ study habits và listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher and her mother about her study result.

+ Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to lớn talk about their study habits & listen for specific information lớn fill in Sarah Chen’s report card.

+ Skill: Speaking and listening

c .Aims of 3rd period: To help students read a text about how to lớn learn new words well for details.

+ Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to lớn improve their reading skill and to lớn underst& the text for details, lớn know some ways to learn vocabulary well.

+ Skill: Reading

d.Aims of 4th period: To help students survey their partners to lớn find how their partners learn English words, they discuss and find out the best way of learning words & learning English for themselves.

+ Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ know some ways to lớn learn English well.

+ Skill: Reading:

e. Aims of 5th period: To help students khổng lồ know the format of a friendly letter & write letters to friends.

+ Objectives: By the end of the lesson, students will be able lớn know the format of a frikết thúc letter và write a similar letter khổng lồ their friends.

+ Skill: Writing:

f: Aims of 6th period: Help ss lớn practice adverbs of manner, modal with should to lớn give sầu advices, practice in Commands & requests, advice in indirect speech.

+ Objectives: By the end of the lesson, students will be able to vị better in reported speech with Commands & Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

+ Skill: Speaking và writing

3- Phương thơm tiện:(đồ dùng, trang bị chiếu…)

Máy chiếu.Phiếu học tập tậpHọc liệu.Đài, đĩa

4- Các nội dung chủ yếu của chủ thể theo tiết:

Period 1: Getting started + listen and read:

I.New words:

II..Listen & read

T/ F predictionChecking T/F predictionGrammarPractice

Period 2: Speak + listen

New words:ListeningPredictionListen and checkComprehensionSpeaking

Period 3: Read:

I.New words

II.Read

T/F predictionRead & checkAnswer the questionsLucky numbers

Period 4: Read: (cont..)

1.Speaking

2.Find someone who

3.Discussion

Period 5: Write:

New wordsOrderingLabeling and read the sampleWriting

Period 6: Language focus:

1.Adverbs of manner

2. Commands and requests in reported speech

3. Advice in reported speech

BƯỚC 2:Biên soạn câu hỏi/bài tập:

- Xây dựng, xác minh cùng mô tả 4 cường độ đề xuất (nhận ra, tinh thông, vận dụng, vận dụng cao)

- Mỗi một số loại câu hỏi/bài tập áp dụng nhằm kiểm tra, review năng lực và phđộ ẩm chấtnàocủa học viên trong dạy dỗ học.

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức ðộ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

Tim was out when his mother called him

Nhận biết

Hiểu với nhận biết được câu vào lời thoại

2

Tim’s mother met his teacher at school

Nhận biết

Hiểu cùng nhận biết được câu vào lời thoại

3

Tim’s report is poor

Thông hiểu

Hiểu tiến công gia thông tin

4

Tim’s mother wants hyên to lớn improve one thing

Nhận biết

Hiểu và nhận ra được câu trong lời thoại

5

Tyên ổn needs to lớn improve his Spanish grammar

Nhận biết

Hiểu cùng nhận thấy được câu trong lời thoại

6

Tim promised lớn try his best in learning Spanish

Nhận biết

Hiểu cùng nhận thấy được câu vào lời thoại

7

- What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

Nhận biết

Hiểu với nhận thấy được câu vào lời thoại

8

- How did Tim’s mother retell khổng lồ Tim?

Thông hiểu

Hiểu với phân biệt được câu vào lời thoại

9

Which words did Tim’s mother use to lớn retell?

Nhận biết

Hiểu cùng nhận ra được cấu trúc câu

10.

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation / History/ Literature/ English pronunciation/ Biology/ Music. Art…

Vận dụng

Biết áp dụng, nỗ lực thế

11

Who is Miss Jackson?

Thông hiểu

Hiểu cùng diễn tả lại Theo phong cách gọi của HS

12

Is Tim’s report good?

Thông hiểu

Hiểu cùng diễn đạt lại theo cách đọc của HS

13

What did Miss Jackson give sầu Tim’s mother?

Thông hiểu

Hiểu với miêu tả lại Theo phong cách đọc của HS

14

did he study this semester?

Thông hiểu

Hiểu với mô tả lại Theo phong cách gọi của HS

15

What did Miss Jackson say Tlặng should do?

Thông hiểu

Hiểu với mô tả lại Theo phong cách đọc của HS

16

What did Tim’s mother give him at the end of the conversation?

Thông hiểu

Hiểu và diễn đạt lại Theo phong cách hiểu của HS

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức ðộ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

How did she learn this year?

Nhận biết

Hiểu với nhận ra được câu vào lời thoại

2

Are her grades good?

Nhận biết

Hiểu với nhận thấy được câu vào lời thoại

3

How many days was she absent from school?

Thông hiểu

Hiểu với nhận thấy được câu trong lời thoại

4

How many days did she attend the school?

Nhận biết

Hiểu cùng nhận thấy được câu trong lời thoại

5

Is she good at listening?

Thông hiểu

Hiểu với nhận biết được câu vào lời thoại

6

What did her teacher commend her?

Thông hiểu

Đàm thoại trong giao tiếp hàng ngày

7

When do you vì your home work?

Vận dụng

8

Who helps you with your trang chủ work?

Vận dụng

9

How much time vì you spover on: - Math?

EnglishHistory?Literature?

Vận dụng

10.

Which subject vày you need to improve?

Vận dụng

11

What vì you bởi vì to improve sầu your English?

Vận dụng

Tiết 3+ 4:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

Do you lượt thích learning English?

Thông hiểu

Hiểu với diễn đạt

2

How many new words vì chưng you try lớn learn a day?

Thông phát âm /Vận dụng

3

What do you bởi when you come across new words?

Thông gọi /Vận dụng

4

How vày you learn/ remember new words?

Thông gọi /Vận dụng

5

All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

Nhận biết

Hiểu với nhận thấy được câu trong khúc văn

6

Some learners write examples of words they want khổng lồ learn.

Nhận biết

Hiểu cùng nhận thấy được câu trong đoạn văn

7

Every learner tries lớn learn all new words they come across.

Nhận biết

Hiểu cùng nhận biết được câu trong đoạn văn

8

Many learners only learn new words that are important.

Thông hiểu

Hiểu với mô tả lại được ý của đoạn văn

9

Do learners learn words in the same way?

Thông hiểu

Hiểu với vấn đáp thắc mắc nhờ vào bài bác đọc

10.

Why vày some learners write example sentences with new words?

Thông hiểu

11

What bởi vì some learners vì in order lớn rethành viên words better?

Thông hiểu

12

Why don’t some learners learn all the new words they come across?

Thông hiểu

13

What is necessary in learning words?

Thông hiểu

14

How should you learn words?

Vận dụng

Rút ra bài học cho bạn dạng thân

15

How bởi vì you learn new words?

Vận dụng

16

How bởi you learn English?

Vận dụng

17

Let’s sing an English tuy vậy.

Vận dụng

Thể hiện khả năng/ năng khiếu

18

Let’s make a sentence with “learn … by heart”

Vận dụng

Đặt câu

19

Do you like studying English? Let’s tell me how you study English?

Vận dụng

Diễn đạt

20

Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch to lớn improve your English?

Vận dụng

Diễn đạt

21

Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

Vận dụng

Diễn đạt

Tiết 5:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

Have sầu you ever written lớn someone?

Thông hiểu

Diễn đạt

2

Who vày you usually write to?

Thông hiểu

3

Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

Thông hiểu

4

Who writes the letter?

Nhận biết

Quan gần kề và dấn biết

5

Who receive?

Nhận biết

6

What does Hoa write for?

Nhận biết

Ghi ghi nhớ với diễn đạt

Tiết 6:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

- How vì you form adverbs of manner from adjectives?

Nhận biết

Diễn đạt

2

- Are there any irregular adv?

Nhận biết

3

- How vì chưng you use adv of manner?

Nhận biết

5

Can you give sầu Tlặng this dictionary?

Vận dụng

Áp dụng cấu trúc

6

Please give sầu Tlặng this dictionary

Vận dụng

7

Please wait for me outside my office

Vận dụng

8

Please give sầu Tlặng his report thẻ for this semester

Vận dụng

9

Can you help Tyên with his Spanish Pronunciation?

Vận dụng

10.

Can you meet me next week?

Vận dụng

11

Tyên should work harder on his Spanish pronunciation

Vận dụng

12

Tim should practice speaking Spanish every day.

Vận dụng

13

Tim should listen khổng lồ Spanish conversations on TV

Vận dụng

14

Tlặng should practice reading aloud passages in Spanish

Vận dụng

vận dụng cấu trúc

15

Tlặng should use this dictionary khổng lồ find out how to pronounce Spanish words

Vận dụng

BƯỚC 3:Thiết kế các bước dạy dỗ học

(Soạn giáo án)

THEME 1: EDUCATION

Unit 5 -Study habits

I. Aims:

- Give sầu instructions & advice

- Express obligation

- Write a letter lớn a friend.

II. Language focus.

Adverbs of mannerModal: shouldCommands, requests & advice in reported speech.

III. Unit allocation:

Period 26

Lesson1: Getting started + listen & read

-Reading the dialogue between Tyên ổn và his Mom about his study

-Using “indirect speech” khổng lồ report other’s speech. And use should to lớn give sầu advice

Period27

Lesson 2: Speak + Listen

-Practice speaking and listening about their study habits.

Period28

Lesson 3: Read

- Reading a text about how to lớn learn new words well for details.

Period29

Lesson 4: Read (continuous)

- Discussion: How vị you learn new words? & how khổng lồ learn English well.

Period30

Lesson 5: Write

- Help students know the format of a friendly letter và write letters khổng lồ friends.

Period31

Lesson 6: Language focus

- Practice adverbs of manner modal with should lớn give sầu advices, practice in Commands & requests, advice in indirect speech.

THEME 1: EDUCATION

Period 26: Unit 5: study habits

Lesson 1: - Getting started

- Listen và read

I. Aims: To help ss read the dialogue between Tyên & his Mon about his study

Help ss lớn use “indirect speech” lớn report other’s speech. And use should to lớn give advice

II. Objectives: - By the kết thúc of the lesson, students will be able lớn underst& the dialogue between Tlặng và his mom, SS’ll able khổng lồ give sầu advice và recognize the indirect speech.

III. Ways of working: T –Wc, Group work, pairs works

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, tape & stereo.

V. Anticipated problems:

IV. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting và checking the ss’ attendanceRevision.

* Brainstorming

Getting started Phường.38

-Students write the subjects they learn at school.

I. Getting started

*

- English

MathLiterature….

Example exchange

S1: How often bởi vì you have English?

S2: We have English three times a week.

3. New lesson

Presentation

15’

I. Pre - teach vocabulary

-A report card: (real thing)

-A semester: explanation

-( to) improve: Situation

-(to lớn be proud of: (translation)

- (to) try one’s best: (translation)

* Rub out and remember

II. New words:

- a report card: Phiếu thông báo hiệu quả học tập tập

- a semester: học tập kỳ

- (to) be proud of: từ bỏ hào, hãnh diện về

- (to) improve: trau củ dồi, nâng cấp, tiến bộ

- (to) try one’s best: Cố chũm không còn sức

II. T/ F Prediction

- Ask ss khổng lồ read the prediction on the poster and predict if they are True or False.

- Ask ss to lớn share with the partners and T may tiông chồng on the board.

III. Listen and read

1. T/ F prediction: (poster)

a.Tlặng was out when his mother called him

b.Tim’s mother met his teacher at school

c. Tim’s report is poor

d. Tim’s mother wants hyên ổn to improve one thing

e. Tyên ổn needs lớn improve his Spanish grammar

f. Tlặng promised to try his best in learning Spanish

Practice 10’

III. Listen and check.

Get ss lớn listen twice then check the prediction

2.Listen và Cheông xã T/ F prediction

a.F – He was in the living room

b.T

c. F- Tim’ report is good.

d.T

e.F- Tyên ổn need to improve his Spanish pronunciation

f.T

IV. Grammar.

- What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

- How did Tim’s mother retell lớn Tim?

- Which words did Tim’s mother use to retell? ( said/ asked)

3. Grammar.

* Model sentences:

`1. Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

2. She asked me lớn give sầu you this dictionary.

S + said + Clause

S + asked + O + lớn Vinf

Further practice 10’

* Substitution Drill

Prompts: History, Literature, English pronunciation, Biology, Music, Fine Art …

Example

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

Ask ss to lớn read the dialogue again then answer the questions: (work in pairs)

- Ask ss khổng lồ write the answer in the notebook at trang chính.

Lucky Number:

1

2*

3

4

5

6

7*

8

Who is Miss Jackson?*Is Tim’s report good?What did Miss Jackson give sầu Tim’s mother?How did he study this semester?What did Miss Jackson say Tlặng should do?*What did T’s mother give sầu hlặng at the over of the conversation?

4. Answer the question.

Key:

Miss Jackson is Tim’s teacher.Miss Jackson gave sầu Tim’s mother his report card.Tim worked very hard this semester.

(or He did very well)

Miss Jackson said Tim should work harder on his Spanish pronunciation.

e. She gave sầu hyên ổn a dictionary / Miss Jackson’s dictionary

5. Lucky Number:

4. Summarize.( 3’)

5.Home work (2’)

* Home work.

-Ask students to learn the new words by heart.

- Complete the answer in the notebook.

-Ask them khổng lồ vày exercises1-2 P..32-33 in the Workbook.

-Prepare Speak + Listen

THEME 1: EDUCATION

Period 27: Unit 5: study habits

Lesson 2: - speak + Listen

I. Aims: Practice speaking about the students’ study habits & listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher & her mother about her study result.

II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to lớn talk about their study habits & listen for specific information khổng lồ fill in the report card.

III. ways of working: T. Wc, group work, pairs works.

IV. Materials: Textbook, posters, tape and stereo.

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting & checking the ss attendance.Brainstorming

New lesson

*

Do grammar exercise.

Watch TV programs

Read El. Newspaper/ Magazines.

Pre- listening 10’

* Pre- teach vocabulary.

-Elicit new words from ss

- behavior- partici‘pation: - marking period:

- co-operation:

- fair (adj):

- poor:

- fail:

- satis‘factory (adj): - unsatisfactory (adj):

- comment

*Rub out và remember

I. New words

- behavior- partici‘pation: ý thức tmê man gia giờ học

- marking period: tiến độ ghi điểm

- co-operation: sự hợp tác

- fair (adj): khá

- poor: kém

- fail: yếu

- satis‘factory (adj): hài lòng, đạt yêu cầu

- unsatisfactory (adj):

không thỏa mãn nhu cầu, chưa đạt

- comment: đánh giá, lời

*Prediction.

-Set the scene: You are going to listen khổng lồ the dialogue between Sarah’s mother – Mrs. Chen & her teacher- Miss Blake about Sarah’s report thẻ of the first term.

- Before listening predict the following information:

II. Listen

1. Prediction.

1. Days Present……..

2. Days absent……..

3. Behavior- participation: …...

4. Listening……..

5. Speaking……….

6. Reading………..

7. Writing…………

- Ask ss lớn look at Sarah Chen’s report & predict the missing in formation and then compare with their partners.

Teacher presents the way khổng lồ grade students in England

A = Excellent

B = Good

C = Fair

D = poor

F = Fail

S = Satisfactory

U = unsatisfactory

Give sầu feed back.

While- listening 15’

*Listen & check.

-Get ss khổng lồ listen khổng lồ the tape 2 times

- Ask ss check their prediction.

- The third, Have to the ss lớn listen and check the answer turn by turn.

2.Listen và check

1. Days Present…87…..

2. Days absent…5…..

3. Behavior- participation: S.

4. Listening…C.

5. Speaking……A….

6. Reading……A…..

7. Writing……B……

Miss Blake: Good evening, Mrs.Chen.

Mrs.Chen: Good evening.

Miss Blake: I’m please to tell you that Sarah has worked very hard this year and her grades are very good.

Mrs.Chen: I’m so please to hear that.

Miss Blake: She missed 5 days of school due to lớn sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable. Both her participation & cooperation are satisfactory. So, There’re no problems there.

Mrs.Chen: How is she doing in English?

Miss Black: Her speaking and reading are excellent and her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.

Mrs.Chen: How about listening comprehension?

Miss Blake: I’m afraid she is not very good at that. I gave sầu her a C.

Mrs. Chen: How can we help her improve?

Miss Blake: Get her lớn watch English TV if possible, and encourage her to listen lớn English radio programs. Also, I have sầu some cassettes here which you can borrow.

Mrs.Chen: Thank you very much, Miss Blake. We really appreciate your help

- Ask ss to work on their own to answer the questions. 1. How did she learn this year?

2. Are her grades good?

3. How many days was she absent from school?

4. How many days did she attover the school?

5. Is she good at listening?

6. What did her teacher commend her?

-Give sầu feed back

3. Comprehension:

1. she worked very hard.

2. Yes, they are.

3. 5 days

4. 87 days

5. No, she isn’t.

6. She speaks English quiet well, However she needs khổng lồ improve sầu her listening skills

Post- list65

ening 10’

* Speaking.

- Ask ss khổng lồ look at the speaking & read skyên to lớn understand the qs there.

- Ask ss lớn answer about themselves

- T ask 1-2 ss lớn vì chưng Model.

Then ask ss lớn vì chưng the same in pairs/ groups

-Điện thoại tư vấn on some pairs khổng lồ demonstrate before class.

Or: let ss move sầu around class lớn ask your partners, ss have to lớn write down all information in the notebook then ask ss lớn report by: (Nam/ Lan…. Said He/ she did his homework after dinner.

- hotline on some ss to do the same.

III. Speak.

Qs

You

Your partner

When do you do your home page work?Who helps you with your home page work?How much time vày you spover on: - Math?EnglishHistory?Literature?Which subject bởi vì you need khổng lồ improve?What vì chưng you bởi lớn improve sầu your English?

Nam/ Lan…. Said that he/ she did his her homework after dinner.

4.Summarize(3’)

5. Homework(2’)

* Home work.

- Learn the new words by heart.

- Ask students to lớn vì chưng exercise 6 P..35-36 in the workbook.

- Prepare lesson 3:Read

THEME 1: EDUCATION

Period 28 Unit 5: study habits

Lesson3: Read.

I. Aims: To help students read a text about how to lớn learn new words well for details.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able lớn improve sầu their reading skill and to understvà the text for details, lớn know some ways khổng lồ learn vocabulary well.

III. Ways of working: T- WC , group work, pairs work

IV. Materials: Textbook, stereo, tape, poster.

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm-up 5’

1. Greeting & checking the ss’ attendance.

2. Revision.

* Chatting

3. New lesson.

- Do you like learning English?

-How many new words bởi vì you try khổng lồ learn a day?

- What vì chưng you vị when you come across new words?

-How bởi vì you learn/ remember new words?

Pre- reading 10’

I. Pre- teach vocabulary

Elicit new words from ss

- mother tongue: Example: You are Vietnames. So Your mother tongue is Vietnames.

- (to) stick: mine

- (to) highlight: mine

- (to) come across = run into

* What và where.

III. Read

1. True/ false Prediction:

T: introduce the topic

-Ask ss khổng lồ read the statements on page 50 then read the text và decide which is true & which is false.

- Give sầu feedbaông chồng.

I. New words.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Kho Củ Cải Trắng Ngon Thơm Ngày Tết, Cách Làm Món Củ Cải Trắng Kho Với Thịt ! Của Anna

- mother tongue: tiếng chị em đẻ

- in order to: để

- (to) stick: dán

- (to) highlight: có tác dụng nổi bật

- (to) come across = run into: gặp tình cờ

II. Read.

1.T/ F prediction: (poster)

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

b.Some learners write examples of words they want to learn.

c.Every learner tries khổng lồ learn all new words they come across.

d.Many learners only learn new words that are important.

While- reading 15’

2.Read & check.

- Ask ss khổng lồ read skyên ổn the text & kiểm tra the information.

- Ask ss lớn correct the False sentences.

- Ask ss to lớn read và understand the text.

2.Read và tick T/ F.

a. F- Some learners write meanings of new words

in theirs mother tongue.

b. T

c. F- Many learners vày not try lớn learn all new words they come across.

d.T.

3. Comprehension

-Ask ss khổng lồ read the text again và answer the questions.

a. Do learners learn words in the same way?

b. Why vày some learners write example sentences with new words?

c. What vì some learners do in order khổng lồ rethành viên words better?

d. Why don’t some learners learn all the new words they come across?

e. What is necessary in learning words?

f. How should you learn words?

-Ask ss khổng lồ work in pairs.

( Ss practice in pairs- Speaking)

3. Answer the questions.

a. No, they don’t. They learn words in

different ways.

b. Because they want lớn rethành viên how lớn use the words in the right way.

c. They write each word and its use on a small piece of paper và stiông xã it some where so as khổng lồ learn it at any time.

d. Because they want khổng lồ learn important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. Learners should try different ways of learning words khổng lồ find out the best one.

Post reading 10’

4. Nought and crosses

- Let ss to play Nought and crosses. (divide the class into lớn 2 teams: Chicken- Duck)

- QS: 6 questions in comprehension và add three lucky Number

Note: Lucky Number: 1, 6, 8

Questions:

2: Do learners learn words in the same way?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.Why vì some learners bởi in order to rethành viên words better?

4.c. What do some learners bởi vì in order to rethành viên words better?

5.d- Why don’t some learners learn all the new words come across?

7. e. What is necessary in learning words?

8. Lucky N

9. How should you learn words?

Summarize(3’)Home work(2’)

- Learn the new words by heart.

-Read the text again.

- Write the ways of learning words that

you think are the best for you.

- Do exercise 4 P.54 in the Workbook.

- Prepare Write

THEME 1: EDUCATION

Period 29 Unit 5: study habits

Lesson4: Read (Continuous)

I. Aims: To help students survey their partners to find how their partners learn English words, they discuss & find out the best way of learning words và learning English for themselves.

II. Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ know some ways to lớn learn English well.

III. Ways of working: T- WC, group work, pairs work

IV. Materials: Textbook, poster, cards:

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm-up 5’

Greeting and checking the ss’attendance.Brainstorming:

- Ask ss lớn menu ways of learning new words.

New lesson.

*

Make a list & put inkhổng lồ in the meanings of new words in the mother tongue.àlearn new words by heartWrite one or two example sentences with each new word.Write each word & its use on a small piece of paper và stichồng it somewhere in the house.Underline or highlight only the words you want to learn.……

Post reading 35’

1. Speaking: How vày you learn new words?

- Give the questions & ask ss khổng lồ practice in groups.

- gọi on some ss khổng lồ speak in front of the class. Others listen và get information:

QS:

How do you learn new words?Let’s sing an English tuy vậy.*Let’s make a sentence with “learn … by heart”Do you lượt thích studying English? Let’s tell me how you study English??Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch lớn improve your English?*Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

2. Find someone who

- Students move sầu around the class và ask their friends

1. Speaking:

A: How vày you learn new words?

B: I learn them by heart….

C: How does A learn new words?

D: She/ he learns by heart.

2.Lucky Number:

1

2

3*

4

5

6

7*

8

2. Find some one who

+ Do you learn new words by heart?

+ Do you learn only important words?....

-As soon as they complete, they come baông chồng their seat và raise the hand lớn report the result.

Ex: Lan learns new words by heart…..

Find someone who …………..

Nam

learns new words by heart.

Lan.

learns only important words.

makes sentences with new words.

translates new words inlớn Vietnamese.

writes new words và its use on a piece of paper and stiông chồng somewhere in his / her house.

says and writes new words when learning them.

Learns 5 new words every day.

Learns all new words the first day and revise them the next day.

never learns new words.

3.Discussion:

How vày you learn English?

- Ask ss khổng lồ discuss the qs “how vì chưng you learn English?” lớn find out the ways of leaning English well.

3.Discussion:

How do you learn English?

4. How to lớn learn English

T: give more information about the ways of learning English.

4. How to learn English:

-learn by heart all the new words & texts.

- Do the homework.

- Do more grammar exercises in grammar books.

- Read short stories or newspapers in English.

- Write English as much as possible

-Speaking English in the class & with your friends.( speak without fear)-Practice listening to English tapes or English programs on the radio.

- Watch English TV programs- Learn khổng lồ sing English songs.

4.Summarize 3’

5.trang chủ work: 2’

- Make các mục how to study new words, & how to lớn learn English.

- Prepare Unit 5. Write.

THEME1: EDUCATION

Period 30: Unit 5: study habits

Lesson4: WRITE.

I. Aims: To help students to know the format of a friendly letter & write letters to lớn friends.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able khổng lồ know the format of a friover letter và write a similar letter khổng lồ their friends.

III. Ways of working: T- Wc, SS, individual.

IV. Materials: Textbook, workbook, a poster

V. Anticipated problems: it is quite difficult for some students

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting and checking the ss’ attendance.Revision

Hang man: (letter)

Have you ever written khổng lồ someone?Who bởi vì you usually write to?Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

New lesson

- - - - - -

*

Pre- writing 10’

I. Pre-teach vocabulary.

- Lunar: days follow the moon.

- Lunar New year Festival: Example: 1/1 lunar:

- (to) celebrate: tổ chức.

- ẹnjoyable:: = interesting

Set the scene: How to write an informal letter.

I. New words:

- Lunar: âm lịch

-Lunar New year Festival: đầu năm mới nguyên ổn đán

- (to) celebrate: tổ chức triển khai.

- ẹnjoyable: thú vị

II. Ordering Prediction

Write 1 Phường.50

- Have sầu students to lớn read the letter & Điện thoại tư vấn out the names of the sections.

(work in 4 ss groups)

Compare with their friends and give feedbachồng.

III. Reading và labeling.

Ask ss lớn read the letter again và label each section with the correct letter.Ask ss some questions lớn check comprehension.

QS:

Who writes the letter?

( Hoa writes the letter)

Who receive? (Tim)

3. What does Hoa write for?

(Tell about her study in the first semester, …)

II. Ordering.

a. opening d. Body of the letter

b. closing e. Signature

c. the date. f. Writer’s address.

Key:

f- Writer’s address.c- the datea- openingd- Body of the letter.b- closinge. Signature.

III. Labeling

Key:

B. Heading – writer’s address & the date.

D. Opening – Dear ….,

A. Body of the letter.

C. Closing – Your friend / Regard / Love sầu …..

While-Writing 15’

IV. Writing: Write 2 Phường.51

- Ask ss to read the order of the letter and information in the box. Then T helps ss khổng lồ know how to lớn write the letter.

- SS have khổng lồ imagine they are Lan and write a letter to her pen pal, Donna in San Francisco, using the information in the box.

37 LeLoi Street,

HaNoi, November 10th , 2009

Dear Donmãng cầu,

Thanks for your letter. I’m pleased to hear you had a happy Mother’s Day. I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics & Math, but my English và History results were poor. My teacher told me lớn improve sầu English & History. I think I’ll have lớn study harder next school year.

In a few weeks we’re going khổng lồ celebrate the Mid-Autumn Festival. That’s a moon festival in Autumn or Fall in Viet Nam. I’m going to Ha Long Bay with my aunt và uncle by bus this afternoon và I’m going khổng lồ stay there with them until after the festival. I’ll sover you a postthẻ from there.

Write soon và tell me all your news.

Best,

Lan

Post writing 10’

- Ask ss to lớn read aloud their letters và correct the mistake.

Summarize.(3’)trang chủ work.( 2’)Write a letter lớn your friends khổng lồ tell hi/ her about your second semester report và about your summer holiday.Prepare language focus P..52-53

THEME 1: EDUCATION:

Period 31: Unit 5: study habits

Lesson5: Language focus.

I. Aims: Help ss lớn practice adverbs of manner, modal with should khổng lồ give advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able khổng lồ vày better in reported speech with Commands and Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

III. Ways of working: T. Wc, Group work, individual

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, workbook.

V. Anticipated problems: Reported speech may be difficult for some ss.

IV. Steps of teaching:

1. Greeting and checking the ss attendance

2. Chatting:

3. New lesson

Stages

Activities

On the board

Practice 40’

Language focus 1: Adverbs of manner:

- How bởi you khung adverbs of manner from adjectives.

- Are there any irregular adv?

- How vị you use adv of manner?

Adverbs of manner lép vế túc từ/ tân ngữ.

- cấu trúc : adj + ly = adverb of manner:

Careful= carefully; bad= badly.

Especial: easy= easily; Happy= happily

- các trường đoản cú tận thuộc là: BLE, PLE chúng chỉ cầm cố E= Y

ex: simple – simply; possible = possibly.

Good = well.

Hard= hard; fast = fast.

* Gap Fill

Language focus 1 Phường.52

1. Language focus 1.

Key:

a. hard b. fast c. badly d. softly

2. Language focus 3.

Indirect speech: ( reported)

Commands & request.

+ Command (use Told/ warn to lớn report)

+ Request: (use ask/ begged/ request to lớn report): May/could /can/ might.

S+ told+ O + to lớn bởi vì st

S+ asked + O + khổng lồ bởi vì st.

S+ told + O + not + khổng lồ vì chưng st.

S+ asked + O + not + khổng lồ vị st.

2. Language focus 3.

a. Miss Jackson asked me to lớn wait her outside her office.

b. Miss Jackson asked me lớn give sầu you your report thẻ for this semester.

c. Miss Jackson told me khổng lồ help you with your Spanish pronunciation.

d. Miss Jackson told me lớn meet her next week

ex:1.“Can you give Tlặng this dictionary?”

_ Miss Jackson asked me lớn give you this dictionary.

2. “ Please give sầu Tyên this dictionary”

_ Miss Jackson told me khổng lồ give you dictionary

3. Language focus 4.

In directed speech(reported)

To give advice:

S+ said sb should vị st

Or: S + advised + sb + (not)/ khổng lồ bởi vì st.

- Điện thoại tư vấn on some ss to lớn practice in pairs and correct their pronunciation.

- Ask ss lớn work in closed pairs.

( May ask ss vị Mã Sản Phẩm some sentences others ask ss finish at home

3. Language focus 4: reported advice:

a. Miss Jackson said you should spover more time on Spanish pronunciation.

b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

c. Miss Jackson said you should listen lớn Spanish conversations on TV.

d. Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.

e. Miss Jackson said you should use this dictionary khổng lồ find out how khổng lồ pronounce Spanish words.

4. Summarize : 3’

5. Home work. ( 2’)

- Study grammar and vocabulary in unit 5.

- Finish exercises in the language focus in notebook.

- Do exercises in the workbook.

- Prepare unit 6.

BƯỚC 4:Tổ chức dạy dỗ học tập cùng dự giờ

- Dự con kiến người dạy: Lê Thị Quỳnh Như

- Dự con kiến đối tượng người sử dụng dạy: (kân hận lớp 8)

- Dự loài kiến nhân tố dự giờ: Nhóm Tiếng Anh

- Dự loài kiến dạy dỗ thể nghiệm:

+ Lớp:.8C Người dạy: Lê Thị Hương Người dự: Nhóm Tiếng Anh.

BƯỚC 5:Phân tích, rút ít kinh nghiệm tay nghề bài học(sau khi dạy cùng dự giờ)

( Phân tích giờ dạy theo ý kiến phân tíchtác dụng chuyển động học tập của học sinh, mặt khác nhận xét việctổ chức triển khai, khám nghiệm, định hướnghoạt động học tập cho học sinhcủa giáo viên.)