Bán đất tân xã

E gửi cho quý a/c sản phẩm mới mặt e đất thuộc buôn bản 7, Tân Xã: