Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương 1

Nhằm giúp chúng ta củng cụ lại kỹ năng và kiến thức đang học và làm cho thân quen cùng với dạng bài tập trắc nghiệm, mời chúng ta cùng xem thêm văn bản bài tập trắc nghiệm "Hóa học 10 chương 1 - Nguim tử" dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 10 chương 1

Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập về nguim tử. Hy vọng văn bản tư liệu sẽ giúp các bạn tự tin rộng trong kỳ thi đang tới.Trắc nghiệm chương nguyên tửCâu 1. Tổng số electron ở các phân lớp 3p và 3d của ion là A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.Câu 2 Nguyên tử Crom (Z = 24), cấu hình electron của nguyên tử Crom là A.1s22s22p63s23p64s23d4. B. 1s22s22p63s23p63d44s2. C.1s22s22p63s23p63d54s1. D. 1s22s22p63s23p64s13d5.Câu3. Cho nguyên tố hóa học có kí hiệu . Trong nguyên tử X có A. 13 hạt proton, 14 hạt nơtron. B. 13 hạt nơtron, 14 hạt proton. C. 13 hạt proton, 27 hạt nơtron. D. 13 hạt nơtron, 27 hạt proton.Câu4 Trong trường đoản cú nhiên Clo có 2 đồng vị Cl và Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Phần trăm về khối lượng của Cl trong HClO là A. 50,00%. B. 48,67%. C. 51,23%. D. 55,20%Câu 5. Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon làA. 12 u . B. 12 g . C. 18 u . D. 18 g.Câu 6. Nguyên tử có số khối là bao nhiêu?A. 9 B. 10 C. 19 D. 28Câu 7 Hạt nhân nguyên tử X có 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của X là A. 98 X. B. 178 X. C. 817 X . D. 89 X.Câu 8 Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử đó là A. 9. B. 18. C. 19. D. 28.Câu 9. Nhận định nào không đúng ? Hai nguyên tử và A. là đồng vị của nhau. B. có cùng số electron. C. có cùng số nơtron. D. có cùng số hiệu nguyên tửC âu 10. Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các obitan sau là sai? A. 2s, 4f. B. 1p, 2d. C. 2p, 3d. D. 1s, 2p.C âu 11 Số electron tối đa trong các lớp L, M lần lượt là A. 8 và 18. B. 8 và 10. C. 18 và 10. D. 18 và 8Câu 12.Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là A. 16. B. 18. C. 32. D. 50.Câu 13. Nhân đinh nao đung? ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ A. Tât ca cac nguyên tô mà nguyên t ́ ử co 4 electron ́ ở lơp ngoai cung đêu la kim loai. ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ B. Tât ca cac nguyên tô mà nguyên t ́ ử co 4 electron ́ ở lơp ngoai cung đêu la phi kim. ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ C. Tât ca cac nguyên tô mà nguyên t ́ ử co 2 electron ́ ở lơp ngoai cung đêu la kim loai phong. ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ D. Tât ca cac nguyên tô mà nguyên t ́ ử co 7 electron ́ ở lơp ngoai cung đêu la kim loai nghiêm ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣Câu 14. Số proton của Na, Al, H, K lần lượt là 11,13,1,19 và số nơtron lần lượt là 12,14,1,đôi mươi. Kí hiệu làm sao không đúng ?A. . B. . C. . D. Câu 15. Câu hinh electron nao sau đây viêt ́ ̀ ̀ ́ không đung? ́ A. 1s 2s . 2 2 B. 1s 2s 2p . 2 2 5 C. 1s2 2s2 2p6. D. 1s2 2s2 2p7Câu 16. Cho biêt câu hinh electron nguyên t ́ ́ ̀ ử của các nguyên tố sau:X la 1s ̀ 2s 2p ; 2 2 2 Y la 1s ̀ 2 2s2 2p6 3s1; Z la 1s ̀ 2 2s2 2p6 3s2; T la 1s ̀ 2 2s2 2p6 3s2 3p3; Q la 1s ̀ 2 2s2 2p6 3s2 3p5; R la 1s ̀ 2 2s2 2p6 3s2 3p6Các nguyên tô kim loai la ́ ̣ ̀A. X,Y,Z. B. X,Y,T. C. Z,T,Q. D. T,Q,RCâu 17. Nguyên tử X ở lơp th ́ ư 3 (ĺ ơp ngoai cun ́ ̀ ̀ g) co ch ́ ưa 5 electron. X co điên tich hat nhân la ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ A. 14. B. 15. C. 10. D. 18.Câu 18. Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau X. 1s2 2s2 2p6 3s2. Y. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Z. 1s 2s 2p 3s 3p . 2 2 6 2 3 T. 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 2Dãy các cấu hình electron của các nguyên tố kim loại là A. X, Y, Z. B. X, Y, T. C. Y, Z, T. D. X, Z, T.Câu 19. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử (trừ nguyên tử hiđro) làA. nơtron và electron. B. proton và nơtron.C. proton và electron.

Xem thêm: Trung Tâm Gia Sư Hoa Phượng Hải Phòng Dạy Kèm Tại Nhà Và Dạy Kèm Trực Tuyến

D. proton, electron và nơtron.Câu đôi mươi. Nhưng nhân đinh nao ̃ ̣ ̣ ̀ không đung?́1. Trong nguyên tử, sô proton băng s ́ ̀ ố đơn vị điên tich hat nhân. ̣ ́ ̣ ̉2. Tông sô proton va sô electron trong nguyên t ́ ̀ ́ ử băng sô khôi. ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ượng tuyêt đôi cua nguyên t3. Sô khôi la khôi l ̣ ́ ̉ ử. ̣4. Trong môt nguyên t ử, sô proton luôn băng sô electron va băng điên tich hat nhân. ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ A. 1,2,3. B. 1,2,4. C. 1,3,4. D. 2,3,4..Câu 21: Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất: A. không mang điện B. mang điện tích âm C. mang điện tích dương D. có thể mang điện hoặc không mang điệnCâu 22: Vỏ nguyên tử là một thành phần của nguyên tử: A. không mang điện B. mang điện tích âm C. mang điện tích dương D. có thể mang điện hoặc khôngCâu23. Hạt nhân của nguyên tử là một thành phần cấu tạo của nguyên tử: A. không mang điện B. mang điện tích âm C. mang điện tích dương D. có thể mang điện hoặc khôngCâu 24 Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị Cu (75%) và Cu (25%). 2 mol Cu có khối lượng A. 120g. B. 128g. C. 64g. D. 127gCâu 25 Đồng có 2 đồng vị bền là: Cu , Cu . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm 65 63của đồng vị 65Cu làA. 30%. B. 27%. C. 28%. D. 27,5%.Câu26: Câu nào sau đây sai? A. Các đồng vị phải có số khối khác nhau. B. Các đồng vị phải có số nơtron khác nhau. C. Các đồng vị phải có cùng điện tích hạt nhân. D. Các đồng vị phải có số electron khác nhauCâu 27. Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học? A. . B. . C. . D. Câu 28. Hạt nhân của nguyên tử có số nơtron là: A. 65 B. 29 C. 36 D. 94Câu 29: Một đồng vị của nguyên tử photpho là . Nguyên tử này có số electron là: A. 32 B. 17 C. 15 D. 47Câu 30: Hạt nhân của nguyên tử nào có số hạt nơtron là 28?A. B. C. D. Câu 31. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất? A. Lớp K. B. Lớp L. C. Lớp M. D. Lớp N.Câu 32. Một nguyên tử Y có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Y là nguyên tố hoá học nào trong số các nguyên tố sau? A. Lưu huỳnh (Z = 16). B. Clo (Z = 17). C. Flo (Z = 9). D. Kali (Z = 12). Câu 33. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử Br là A. 115. B. 80. C. 35. D. 60.Câu 34. Nguyên tử nguyên tố M có tổng số electron và proton là 22. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố M là A. 1s22s22p63s1 B. 1s22s22p63s23p1 C. 1s22s22p63s2 chiều. 1s22s22p3Câu 35. Phân tử nào sau đây có tổng số electron lớn nhất?(cho ZAl = 13, ZO = 8, ZS = 16, ZNa = 11, ZFe = 26)A. Al2O3 B. Na2S C. SO3 D. FeOCâu 36.Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X có 19 proton, của nguyên tử nguyên tố Y có 17 proton. Nguyên tử X và Y có cấu hình electron lần lượt là: A. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s23p64s1 và 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 5C. 1s22s22p63s23p5 và 1s22s22p63s2 D. 1s22s22p63s23p1 và 1s22s22p62s22p3Câu 37. Electron cuối cùng phân bố trong nguyên tử X là 3d8. Số electron lớp ngoài cùng của X là A. 8. B. 6. C. 4. D. 2.Câu 38. Cấu hình electron đúng của 26 Fe3+ làA. 1s22s22p63s23p63d5. B. 1s22s22p63s 23p63d6. C. 1s22s22p63s23p63d3 4s2. D. 1s22s22p63s23p63d54s2.Câu 39. Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion X2+ là 3s23p63d6. Cấu hình e của X là A. 1s22s22p63s23p63d8 B. 1s22s22p63s23p63d4 C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 6 2 D. 1s 2s22p63s23p63d44s1 2Câu 40. Nguyên tố Cu có Z = 29, cấu hình electron của ion Culà A.  3d. B.  3d. C.  3d4s. D.  3d4sCâu 41. Cấu hình electron của Cu (cho Z = 29) là A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2. C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d . 2 2 6 2 6 2 9 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10.Câu 42. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 11. Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện ít hơn tổng số hạt mang điện trong X là 10 phân tử. X, Y là các nguyên tố A. và . B. và . C. và . D. và .Câu 43. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố photpho là 15. Nguyên tử photpho có số electron ở lớp ngoài cùng là :A) 3. B) 6. C) 5 D) 7.Câu 44. Nguyên tử X có electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d và làm cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là A. 25. B. 29. C. 27. D. 24.Câu 45Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p63s2 C. 1s22s22p62d2 D. 1s22s22p63s13p1Câu 46. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, notron, electron là 34. Biết số notron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của nguyên tử X là A. 11. B. 23. C. 35. D. 46.Câu 47 Trong nguyên tử X tổng số các hạt cơ bản (e, p, n) là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không với điện là 25. Nguyên tử X làA. . B. . C. . D. Câu 48T 48Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28 , trong đó số hạt mang điện n hiều hơn số hạt không mang điện là 8. Nguyên tố A là A. O (Z=8) B. F (Z=9) C. Ar (Z=18) D. K (Z=19)Câu49 Nguyên t Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang năng lượng điện. Nguyên tố B là A. Na (Z=11) B. Mg (Z=12) C. Al (Z=13) D. Cl (Z=17)Câu50 Ch Chọn cấu hình e không không đúng. đúng. A. 1s 2s 2p 2 2 5 B. 1s 2s 2p63s2 C. 1s22s22p63s23p5 2 2 D. 1s22s22p63s23p34s2