Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Có Đáp Án

bài tập thì hiện thời dứt tiếp diễncó lẽ rằng vẫn là nội dung thực hành có lợi dành cho hồ hết nhiều người đang hy vọng hoàn thành xong kỹ năng tương quan cho các thì vào tiếng Anh. Để hoàn toàn có thể làm được tốt những bài bác tập này, các bạn cần phải thâu tóm được ngữ pháp cùng cấu trúc áp dụng thì bây giờ hoàn thành tiếp tục. Cùng dichvuthammymat.com làm cho cá bà tập tiếp sau đây để củng cố kỹ năng nhé!


1. Công thức thì hiện tại ngừng tiếp diễn

Thể khẳng định

S + have/ has been + V_ing
I/ You/ We/ They -> have

Ví dụ: They have sầu been waiting for 5 hours.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án

He/ She/ It -> has

Ví dụ: He has been waiting for 5 hours

Thể tủ định

S + have/ has + not + been + V_ing
Have not = haven’t, Has not = hasn’t

*
*
*
*
những bài tập thì hiện giờ hoàn thành tiếp nối – Bài tập 8

Hội thoại 6

A: Peter, why are you so noisy? I want to lớn sleep!

B: Do you mean it? I ………………………………………………… any noise since I got up. (not make)

Hội thoại 7

A: …………….. you ……………………………………… for a long time? (cough)

B: Not really. It started the day before yesterday.

Hội thoại 8

A: Mr. Gregson, how long ……………… you ……………………………………….. English? (not teach)

B: To tell the truth I’ve never taught English. But I’d like khổng lồ try it.

Hội thoại 9

A Hi, Sam. How is your new girlfriover doing?

B Susan? She ……………………………………………………. lớn me since we had an argument. (not speak)

Hội thoại 10

A: Have sầu you heard about the bank robbery in King Street?

B: Yes, I have. The police ……………………………………………….. for the robbers day & night. (look)

các bài tập luyện 9: For each situation, write two sentences using the words in brackets.Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it & now he is on page 53.

(read/ for two hour) He …….

(read/ 53 pages so far) He …….

Rachel is from Australia. She is travelling round Europe at the moment. She began her trip three months ago.

Xem thêm: Thuyên Chuyển Tiếng Anh Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Việt Tiếng Việt

(travel/ for three months) She …….

(visit/six countries so far) …….

Patrick is a tennis player.He began playing tennis when he was ten years old. This year he is national champion again – for the fourth time

(win/ the national championships/ four times) …….

(play/ tennis since he was ten) …….

When they left college, Lisa và Sue started making films together.They still make films.

(make/ five films since they left college) …….

Đáp án

Những bài tập 1Where is he? I have sầu been waiting for him since 5 o’clock!She has been going out since 5 a.m.They have not been eating anything all the morning.Will the rain ever stop? It has been raining all day.Jan is out of breath. She has been running 2 hours ago.I have sầu been reading this book since last night.She has been chatting with her frikết thúc all the day.Hey, you have sầu been sitting at the computer all day. You should really take a break now.She has been riding for 4 hours and she is very tired now.We have not been writing to each other for 6 months.Bài tập 2
1. A2. B3. D4. C5. A
6. A7. B8. C9. B10. B
các bài tập luyện 4
1. have you been waiting2. has John been doing
3. haven’t you been eating4. has it been snowing
5. have sầu Peter và Joly been arguing6. have you been using
7. hasn’t Ben been wearing8. have you been revising
9. has your dad been working10. have you been making
Những bài tập 5
1. I have been replacing2. I have sầu been learning
3. has been waiting4. has been sunbathing
5. have sầu been relaxing6. have been playing
7. have been trying8. has been living
9. have been painting10. has been sleeping
các bài tập luyện 6
1. has been sleeping2. were having3. has been waiting4. has still doing
5. has been doing6. has been going7. haven’t been eating8. has been raining
Bài tập 7Have you been waiting long?What have you been doing?How long have you been working there?How long have you been selling computers?các bài luyện tập 8have you been learninghas been bakinghave sầu been cleaninghave sầu not been workinghas … not been goinghave not been makinghave sầu … been coughinghave … not been teachinghas not been speakinghave sầu been lookingbài tập 9He has been reading for two hours./ He has read 53 pages so far.She’s been travelling for three months./ She’s visited six countries so far.He’s won the national championships four times./ He’s been playing tennis since he was ten.They’ve sầu made five films since they left college./ They’ve been making films since they left college.

Trên đây là tổng hợp cục bộ kỹ năng về thì bây giờ dứt và một số bài xích tập thì hiện nay ngừng tiếp diễn có câu trả lời bởi vì dichvuthammymat.com tổng vừa lòng cùng soạn. Các chúng ta vẫn làm hết bài tập chưa? Hãy check đáp án cụ thể nhằm hiểu hơn về kiểu cách sử dụng của thì hiện giờ dứt tiếp tục nhé!